Huvudområden

1. Tillämpad forskning och utveckling

Tillämpad forskning och innovation är vår kärnverksamhet. Vi arbetar utmaningsdrivet i både offentligfinansierade projekt och i direkta uppdrag från industri eller offentlig sektor.

Forskning och innovation

Tillämpad forskning och innovation är vår kärnverksamhet. Vi arbetar utmaningsdrivet i både offentligfinansierade projekt och i direkta uppdrag från industri eller offentlig sektor. Tillsammans med våra kunder och partners identifierar vi utvecklingsbehov och tar fram nya lösningar på både gemensamma utmaningar och unika problem. Vi samarbetar med universitet och högskolor, exempelvis i FoI-projekt, delade tjänster eller doktorandprojekt. Vi har teknisk expertis, världsomspännande nätverk, är en oberoende aktör och har god inblick i näringslivets villkor. Det ger oss goda förutsättningar att koordinera och driva komplexa forsknings- och innovationsprojekt.

Tjänstedesign och designprocesser

Tjänstedesign och designmetodik blir allt viktigare för att näringsliv och offentlig sektor ska kunna utveckla nya tjänster eller ny funktionalitet. Med designmetodik analyserar och visualiserar vi användarnas sammanhang, beteende och drivkrafter och utvecklar anpassade lösningar i nära samverkan med våra kunder. Ofta behöver processerna ske bransch- och sektorsövergripande i gränslandet mellan innovation, forskning och affärsutveckling.

Expertkonsultation

RISE har de kompetenser som behövs för en lyckad innovationsprocess med experter inom många tekniska discipliner. Kunskapen kan användas för tvärdisciplinära angreppssätt eller som spetskompetens. Vi har ledande expertis inom framtidskritiska områden som digitalisering, mobilitet, hållbara städer och samhällen, Life Science och energi och biobaserad ekonomi.

Innovationsstöd för små och medelstora företag

En stor utmaning för många företag är att lyfta sin innovationsförmåga och att säkra tillgången till tvärsektoriell kompetens. Genom RISE Småföretagskontor kan små och medelstora företag få hjälp i olika utvecklingsfaser. De kan få ett stöd anpassat till just dem, till deras idéer, behov eller problem. Vi bevakar regionala och nationella finansieringsmöjligheter inom RISE kompetensområden. Genom Enterprise Europe Network hjälper vi företag att nå ut med teknik och innovation i Europa och via EUSME-support 2020 kan företag få rådgivning kring EU-finansiering.

Huvudområden

2. Industrialisering och verifiering

RISE äger och är partner i ett 100-tal unika testbäddar och demonstratorer öppna för industri, akademi, SMF och offentlig sektor.

Test- och demonstrationsanläggningar

RISE äger och är partner i ett 100-tal unika testbäddar och demonstratorer öppna för industri, akademi, SMF och offentlig sektor. Det är en unik infrastruktur för forskning och utveckling som spänner från labbmiljö och pilotanläggning till storskalig test-och demoinfrastruktur och living labs. Här kan framtidens produkter och processer skalas upp och testas under simulerade eller realistiska betingelser. En anläggning kan användas på olika sätt; för direkta konfidentiella uppdrag, deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med fler aktörer eller medverkande i nätverk.

Teknisk utvärdering och verifiering

Verifiering av processer eller tjänster är en viktig del i utvecklingsprocesser och för att säkerställa överensstämmelse med kravspecifikationer och standarder. RISE är en internationellt ledande partner för näringsliv och offentliga aktörer inom teknisk utvärdering och verifiering. Vi är ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och erbjuder teknisk utvärdering och experttjänster på områden där internationella standardiserade metoder ännu inte finns framme.

Prototyper och pilotproduktion

Prototyper och produktion i mindre skala är viktiga steg för både startup-företag och mogna företag. RISE erbjuder kunskap och infrastruktur för att utveckla funktionella prototyper och pilotproduktion inom ett flertal områden.

Certifiering

3. Kvalitetssäkring

RISE erbjuder tjänster som ger företag marknadstillträde. Det sker genom verifieringar och certifieringar för ledningssystem, maskiner, personer, produkter och produktionslinjer.

RISE erbjuder tjänster som ger företag marknadstillträde. Det sker genom verifieringar och certifieringar för ledningssystem, maskiner, personer, produkter och produktionslinjer. Vi samverkar med flertalet branscher med internationella standarder, nationella föreskrifter och branschers kriterier som grund. RISE har också ett eget certifieringsmärke, P-märket. Vi ger teknisk hjälp till kunder som ska CE-märka och deklarera sin produktprestanda.