Divisioner

Hela Sveriges forskningsinstitut

RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Inom RISE finns ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för industri, akademi och offentlig sektor organiserat i sex divisioner.

Utbildningsnivå

Bioekonomi

Nettoomsättning: 404 msek. Medarbetare: 320.

I den framtida cirkulära bioekonomin kan avancerade skogsbaserade och förnyelsebara produkter ersätta dagens fossilbaserade. Division Bioekonomi, arbetar från råvara och processer till färdiga produkter, såsom trämekaniska produkter, papper, förpackningar, textilier, kolfiber, kemikalier och bränslen. Divisionens test- och demonstrationsmiljöer spelar en viktig roll för att skala upp processer för det framtida bioraffinaderiet.

Biovetenskap och material

Nettoomsättning: 422 msek. Medarbetare: 370.

Biovetenskap och material är den naturliga innovationspartnern för branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen, samt inom materialområdet för fordons- och byggbranscherna. Divisionen finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling.

Certifiering

Nettoomsättning: 99 msek. Medarbetare: 70.

Division Certifiering, hjälper RISE kunder att skapa förtroende och nå nya marknader. Divisionen bedriver forskning och certifieringsverksamhet inom ledningssystem, produkt- och personcertifiering på ett flertal områden. Erfarna ledningssystemsrevisorer, spetskompetens och en unik tillgång till ledande forskning och utvärderingskompetens inom koncernen gör Certifiering till en trygg samarbetspartner.

ICT

Nettoomsättning: 510 msek. Medarbetare: 470.

ICT (Information and Communication Technologies) erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en rad strategiska områden. Divisionen har spetskompetens inom bland annat sensorsystem, automation, tryckt elektronik, big data-analys, cybersäkerhet, visualisering, interaktionsdesign, fiberoptik, hållbara transporter och cirkulära affärsmodeller.

Samhällsbyggnad

Nettoomsättning: 413 msek. Medarbetare: 340.

En stor gemensam utmaning är att bygga framtidens hållbara samhällen. Genom att kombinera helhetssyn och spetskompetens tar division Samhällsbyggnad fram klimatanpassade, energi- och kostnadseffektiva tjänster med människan i centrum. Divisionen verkar inom områden som byggd miljö, resurseffektivisering, funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och stadsutveckling.

Säkerhet och transport

Nettoomsättning: 636 msek. Medarbetare: 594.

I framtiden krävs säkra och hållbara transporter. Samtidigt ökar riskerna i ett högteknologiskt samhälle. Bland divisionens 530 medarbetare finns experter inom aktiv säkerhet, mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad labbmiljö. Divisionen arbetar också med provning, besiktning, kalibrering och verifiering. Till divisionen hör också AstaZero, en testanläggning för aktiv trafiksäkerhet.

Kontaktpersoner
Bioekonomi
Birgitta Sundblad
birgitta.sundblad@ri.se
Biovetenskap och material
Pernilla Walkenström
pernilla.walkenstrom@ri.se
Certifiering
John Rune Nielsen
johnrune.nielsen@ri.se
Säkerhet och transport
Pether Wallin
pether.wallin@ri.se