Affärs- och innovationsområden

Samverkan för hållbar tillväxt

RISE är en innovationspartner. Vi identifierar och utvecklar produkter, processer och system tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. I våra fem affärs- och innovationsområden finns gränsöverskridande kompetens för framtidens utmaningar.

Under 2016 blev vi ett gemensamt RISE. Ett RISE med större bredd, fler spetsar och större samlad kunskap. Vi kan erbjuda alla våra partners kritisk massa inom komplexa och utmanande innovationsområden. Vi arbetar systematiskt och strategiskt för att utveckla och öka samverkan inom RISE och med andra aktörer runt omkring oss.

Vårt arbetssätt är ofta en följd av våra kunders eller partners specifika behov. Initiativ till att arbeta gränsöverskridande och tvärdisciplinärt sker på många nivåer i organisationen som en ständigt pågående utveckling av befintliga relationer och nya erbjudanden. Det är en kultur vi bygger vidare på, bland annat genom ett metodiskt kultur- och värdegrundsarbete. Samverkan är en del av värdegrunden. Samverkan uppmuntrar till nyfikenhet, förtroende och ett innovativt förhållningssätt både internt och externt.

Vi har inrättat fem affärs- och innovationsområden för att effektivt och strategiskt driva samverkan mellan kompetensområden med nya affärer och kunder i fokus. Områdena är Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi, Hållbara städer och samhällen, Life Science samt Mobilitet. Affärs- och innovationsområdena spänner över alla divisioner och är orienterade mot långsiktiga och stora utmaningar, som till exempel klimatförändringar och hälsa. Affärs- och innovationsområdena ska också ta tillvara på möjligheter tillsammans med andra, som universitet och högskolor, offentliga aktörer och förstås näringslivet och företag i olika konstellationer.

Kontaktpersoner
Digitalisering
Per-Olof Sjöberg
per-olof.sjoberg@ri.se
Energi & biobaserad ekonomi
Markus Norström
markus.norstrom@ri.se
Hållbara städer och samhällen
Kristina Mjörnell
kristina.mjornell@ri.se
Life Science
Krim Talia
krim.talia@ri.se
Mobilitet
Eilert Johansson
eilert.johansson@ri.se