2016 — ett historiskt år

VD Pia Sandvik sammanfattar 2016

”Nu är vi ett RISE, Sveriges största industriforskningsinstitut med 2 200 medarbetare.”

Pia Sandvik, hur skulle du sammanfatta 2016?

– Som ett historiskt och viktigt integrationsår. Tre av de största industriforskningsinstituten, Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT, gick samman i den nya RISE-koncernen. Så nu är vi ett RISE, Sveriges största industriforskningsinstitut med 2 200 medarbetare.

Vad innebär sammanslagningen för kunderna?

– Ett enat RISE betyder att vår samlade kompetens ökar och att vi blir ännu bättre på att erbjuda tvärvetenskapliga lösningar på komplexa problem. Det innebär också tillgång till över 100 tekniskt avancerade laboratorier och test- och demonstrationsanläggningar. Under 2016 gjorde vi också flera organisatoriska satsningar för att bli en ännu vassare partner för våra kunder.

Kan du ge ett exempel på en sådan satsning?

– Vi har till exempel ökat tillgängligheten till våra test- och demonstrationsmiljöer. Vi har också stärkt stödet till små- och medelstora företag, bland annat genom att satsa på noder i det regionala innovationssystemet.

Hur ska RISE bidra till hållbar tillväxt?

– Vårt uppdrag är att nyttiggöra forskning så att näringsliv och samhälle får tillgång till ny kunskap. Samhällets stora frågor som framtida klimat och hälsa är delar av näringslivets utmaningar och möjligheter. Som innovationspartner kan vi bidra med lösningar som tar vara på dessa möjligheter.

– Under hösten 2016 införde vi fem affärs- och innovationsområden för att kunna utveckla och samla gränsöverskridande kompetens. Områdena är Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi, Hållbara städer och samhällen, Life Science och Mobilitet. Dessa områden speglar stora utmaningar och möjligheter för näringsliv och samhälle där vi på RISE ska spela en viktig roll.

Till sist, hur blir 2017 för RISE?

– Spännande och händelserikt! I den forskningspolitiska propositionen som presenterades i november 2016 står att RISE roll ska stärkas och att vårt uppdrag ska utvecklas. Vi ser fram emot att göra den svenska institutssektorn ännu starkare och att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv och samhälle.

2016 — ett historiskt år

2016 i korthet

Med stor teknisk bredd, unik spetskompetens och avancerade test- och demonstrationsmiljöer utvecklar RISE gränsöverskridande lösningar som möter de stora utmaningarna för näringsliv och samhälle. På så sätt bidrar vi till en hållbar framtid.

Dagens elektronik är extremt komplex och utvecklingen fortsätter. Vi bygger nu en världsledande test- och utvecklingsanläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMC för till exempel autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem. Bygget av den nya anläggningen AWITAR (Automotive Wireless Test and Research Facility) i Borås startade i april 2016. De första kunderna kan tas emot i januari 2018.
 • Under 2016 avslutades projektet att utveckla och tillgängliggöra RISE-gruppens test- och demonstrationsanläggningar. Arbetet med att öka tillgången till test- och demomiljöer fortsätter. Under 2017 etableras ett Test- och demonstrationskontor för att samordna och förstärka erbjudandet till näringsliv och samhälle.
 • RISE släpper Global Outlook-rapporten A Cellulose-Based Society på Stockholmsmässan i maj.
 • I september invigdes nya Swedish Research Laboratory for Printed Electronics i Norrköping i närvaro av ett hundratal deltagare från industrin.
 • En ny mobil demofabrik för att utvärdera produktion av MFC blev tillgänglig för industrins satsning på nya cellulosabaserade produkter.
 • Startskottet gick för en ny pilotstudie som ska synliggöra mångfalden av cellterapiprojekt. Målet är att bygga en nationell plattform samt erbjuda tillgång till internationell expertis.
 • Fas 2 av Smart Housing Småland inleddes. Innovationsmiljön skapar smart boende och hållbart byggd miljö med bas i glas och trä.
 • Uppbyggnaden av det nya elektroniklaboratoriet AWITAR, Automotive Wireless Test and Research Facility, fortsatte enligt plan. Här ska framtidens fordon få sin elektronik störningsprovad för att säkerställa funktionalitet och kommande lagkrav. AstaZero hade ett välbelagt år och slog periodvis i kapacitetstaket under 2016.
 • RISE blev anmält organ för test och certifiering avseende CE-märkning av kablar.

 • Under året tecknade RISE intentionsavtal för ökad samverkan med Lunds universitet och Uppsala universitet. Vi avser att teckna liknande avtal med fler universitet och högskolor under 2017. För att säkerställa näringslivets engagemang och inflytande över koncernens forskningsinriktning etable­rades dessutom RISE externa forskningsråd med representanter från näringsliv och samhälle.
 • Tillsammans med ett kluster av värmländska företag och samhällsaktörer startade etableringen av testbädden LignoCity för utveckling av nya produkter av skogsråvaran lignin.
 • I april invigdes SICS ICE, Infrastructure and Cloud datacenter test Environment, ett nationellt storskaligt datacenter i Luleå för forskning och innovation inom big data och molnteknologi.
 • I oktober startade de fem samverkans­grupperna för regeringens nationella samverkansprogram. RISE medverkar i två av dessa genom Pia Sandvik i gruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi och Leif Ljungqvist i gruppen för Uppkopplad industri och nya material.
 • En strategiskt viktig satsning inom nanoområdet beviljades som rör utbyte med MAX IV-laboratoriet i Lund.
 • Under hösten utfärdades det första certifikatet för P-märkt fjärrvärme till Halmstad Energi och Miljö.
 • RISE har, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall, utvecklat ett koncept för att stödja små och medelstora företag inom digitalisering.
 • Erbjudandet mot små och medelstora företag (SMF) stärktes 2016, bland annat genom en satsning på noder som ska finnas på plats i det regionala innovationssystemet. I december öppnades RISE första SMF-kontor i Skellefteå tillsammans med LTU Business AB (tillhör Luleå tekniska universitet).
 • Under fjärde kvartalet beslutades om fem strategiska affärs- och innovationsområden där RISE samlar och utvecklar gränsöver­skridande kompetens; Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi, Hållbara städer och samhällen, Life Science samt Mobilitet.
 • RISE fortsätter inneha en ledande position bland svenska organisationer inom Horizon 2020 (EUs ramprogram för forskning och innovation) med totalt närmare 60 pågående projekt. Vidare deltar RISE i fyra av fem på­gående EIT-KIC-program (European Institute of Technology –Knowledge and Innovation Communities).
2016 – ett historiskt år

Ett institut med historia

Under 2016 bildades RISE – och Sverige fick en enad institutskoncern. Det är ett historiskt steg i regeringens ambition att samla den svenska institutssektorn. Det innebär också att Sverige fått ett industriforskningsinstitut som har bättre möjlighet att bidra till lösningar på utmaningarna för näringsliv och samhälle.

Den svenska institutssektorns rötter går tillbaka till förra sekelskiftet när många forskningsinstitut med inriktning på specifika industriella branscher såg dagens ljus. Från 1960-talet och ett tjugotal år framåt växte institutssektorn från en handfull till dryga 30 stycken. Företag och organisationer inom olika industrigrenar och materialområden ägde sina institut, de flesta förvaltades i stiftelseform.

De förhållandevis små instituten förlorade med tiden i styrka, när forskningspolitiska prioriteringar stegvis flyttade den statliga finansieringen alltmer mot akademin. Från 80-talets mitt blev det en forskningspolitisk ambition att stärka utvecklingen av hela sektorn, bland annat genom att samla det statliga ägandet. Frågan utreddes grundligt under 1990-talets andra hälft.

Instituten får en tydligare roll i innovationssystemet

År 1997 lade KOFI-utredningen fram sitt slutbetänkande Att utveckla industriforskningsinstituten (SOU 1997:16) tillsammans med en kriterielista för ett välfungerande institut. KOFI rekommenderade bolagisering av befintliga institut för att öka transparens och affärsmässighet.

Samma år bildade staten tillsammans med Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen, ägarbolaget IRECO Holding för att samla och förvalta statens ägande i industriforsknings-instituten. Den första uppgiften för bolaget blev att tillsammans med ägare och intressenter se över strukturen och i de fall det befanns motiverat, omvandla stiftelser till aktiebolag. Bolagiseringen genomfördes till största del fram till 2002.

IRECO verkade med stöd av holdingbolagets ägarstyrningsverktyg för att utveckla instituten och utarbeta ett fördelningssystem för statens anslag till instituten, de strategiska kompetensutvecklingsmedlen. IRECO strävade efter att bli en stark gemensam röst gentemot kunder och beslutsfattare och lyfte därigenom fram styrkan i en samlad institutssektor. En viktig uppgift under dessa år var att tydliggöra institutens unika roll i ett effektivt innovationssystem och etablera instituten som relevanta för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Ägaren gjorde större plats för instituten på den forskningspolitiska agendan när det blev tydligt hur institutens forskning, utveckling och delaktighet i innovationsprocesser bidrog till näringslivsutveckling och samhällsnytta. De globala utmaningarna ställde nya krav på nationella innovationsstrategier och instituten tillerkändes en roll som viktiga aktörer för att säkra en hållbar framtid för kommande generationer.

En enad institutssektor skapas

Professor Sverker Sörlin lyfte fram behovet av en enad svensk institutssektor i sin utredning En ny institutssektor – en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv (2006) om fick stort genomslag och ökade ägarnas krav på konsolidering. En interdepartemental arbetsgrupp utgick från Sörlins studie och sammanfattade regeringens ambitioner i en Handlingsplan för en ny institutssektor (DS 2007:39).

År 2007 blev IRECO Holding helägt av staten och lanserade den så kallade Fyrklövern där institut i besläktade branscher och komplementära verksamheter sammanfördes i fyra koncerner. Dessa har utvecklats vidare fram till idag: Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea.

En koncern – ett varumärke

År 2009 togs nästa steg mot en tydligare enad identitet genom lanseringen av ett gemensamt paraplyvarumärke, RISE Research Institutes of Sweden, som samlade de ingående varumärkena i kommunikationen ut mot kunder och finansiärer, inte minst internationellt. Ägarbolaget IRECO Holding blev RISE Holding. Samma år förvärvade RISE Holding samtliga aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ägarbolaget fick till uppgift att tillsammans med instituten driva arbetet mot en samordning av gemensamma funktioner där det fanns liknande behov. Tvärgående projekt inom en rad forsknings- och innovationsområden etablerades också under dessa år. RISE ökade kännedomen om institutens roll genom en tydligare profilering i innovationssystemet.

Staten, genom Näringsdepartementet, såg stor potential i ett samlat institut. 2014 inleddes arbetet med att tillsammans med industriägarna för Swedish ICT, Innventia och Swerea samt delar av SP undersöka förutsättningarna för samgåendet i en enad institutskoncern.

Den 1 april 2016 blev RISE ensam ägare till Innventia och bolagen inom Swedish ICT samt flertalet bolag inom SP. Sedan årsskiftet verkar det nya forskningsinstitutet under ett gemensamt koncernnamn och varumärke – RISE*.

*Swereas industriägare har valt att stå utanför RISE-koncernen och varumärkesbytet. De verkar som fristående intressebolag i koncernen under eget namn och varumärke.

Utvecklat uppdrag under 2016

Under hösten 2016 presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen för 2017–2020 ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. I propositionen aviseras att RISE uppdrag ska utvecklas. Bland annat ska den svenska institutssektorn bli mer sammanhållen. I propositionen förespråkas också ökat fokus på RISE roll som utvecklare av test- och demonstrationsmiljöer samt en ökad samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor.

RISE ska också fortsätta att utveckla spetskompetens inom strategiskt viktiga områden för industrins omvandling samt vidareutveckla stödet till små och medelstora företag.